مبلغ قابل پرداخت آخرين صورتحساب
 شماره تلفن/ پرونده دیتا:
شناسه قبض :
شناسه پرداخت :
مبلغ قابل پرداخت :
تاریخ آخر دوره :
مشترك گرامي باورود شماره تلفن ثابت و شماره پرونده سرویس دیتای خود مي توانيد ضمن اطلاع از مبلغ آخرين صورتحساب نسبت به پرداخت سريع آن از طريق سيستم پرداخت 1818 اقدام نمائيد